جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
بر خط: 1058
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

675 بازدید
زیرساخت های دینی اندیشه های اجتماعی ابن خلدون

هدف مقاله توصیفی تحلیلی حاضر، که با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای انجام گرفته، بررسی نظری دلالت های معرفت شناختی اندیشه های اجتماعی ابن خلدون است. پرسش اصلی مقاله این است که اندیشه های اجتماعی وی چه نسبتی با مبانی معرفتی دینی او دارد. یافته های نظری نشان می دهد که اندیشه های اجتماعی ابن خلدون و بنیان نهادن علم عمران، تحت تاثیر نگرش های اسلامی او بوده است.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۹ فروردین ۱۳۹۱
صفحه اینترنتی مرتبط
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1