چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶
بر خط: 1213
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2444 بازدید
تاثیر اومانیسم بر علوم انسانی

فایل حاضر سخنرانی علی مصباح یزدی با عنوان «تاثیر اومانیسم بر علوم انسانی» است که در همایش «تاثیر اومانیسم و تفکر اومانیستی بر جهت گیری علوم انسانی و اجنماعی موجود و نقد آن» در تالار شهید صدر دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز در تاریخ 1/3/1390 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۷ تیر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۴/۱۷
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1