دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 933
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2318 بازدید
هیچ کسی تن ها نیست

هیچ کسی تن ها نیست
هیچ کرکسی
هم تن ها نیست
هیچ آدمی
حتی به هم چسبیده اشان هم
دو تا نیست
من نمی دانم این چه املاء ِ
جدیدی است
آدمی وقتی که
تازه می فهمد
یکی است
حس می کند
تنها شده
آدمی چیزی بیش از تکرار یک گام نیست
وقتی که پای دیگری نیست
و وقتی اصرار می کند
می شود نهایتا
... لی لی
از تو ممنونم...

تاریخ انتشار در سایت: ۲ آبان ۱۳۸۹
نقش ها
نویسنده : مینا نظری کمال
رسته: 3