شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
بر خط: 775
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1526 بازدید
تأثیر فیلم آموزشی مفاهیم علوم ابتدایی سال پنجم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پژوهش حاضر که با هدف بررسی تأثیر نمایش فیلم مفاهیم علوم ابتدایی سال پنجم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس سال پنجم منطقه پنج تهران انجام گرفت برمبنای این مسئله استوار بود که پژوهشگر پس از برخورد با نظرات متفاوتی که توسط رویکردهای منشعب از مدرنیته و نقطه نظراتی که توسط پست مدرنها در ارتباط با تأثیر رسانه های آموزشی بر امر یادگیری بیان شده بود با انتخاب نمونه ای از جامعه دانش آموزی کشور درصدد تحقیق این مسئله برآمد. به همین دلیل فیلم آموزشی مفاهیم علوم ابتدایی سال پنجم به عنوان نمونه ای از حضور فیلمهای آموزشی در عرصه تعلیم و تربیت کشور انتخاب شد تا تأثیر آن بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی شود، بدین منظور از روش تحقیق شبه آزمایشی استفاده و از میان 4058 نفر دانش آموز پسر سال پنجم ابتـدایی منطقه پنج تهران (در سال تحصیلی 84 - 83) به عنوان جامعه آماری، سه مدرسه و به تبع آن سه کلاس (سه گروه) 30 نفری (جمعا 90 نفر) به عنوان نمونه تحقیق به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد و با انتخاب یکی از بخشهای علوم ابتدایی سال پنجم (بخش زمین نا آرام)، سه روش مختلف تدریس یعنی تدریس توسط معلم (گروه یک)، آموزش توسط فیلم (گروه دو) و تدریس توسط معلم به اضافه نمایش فیلم (گروه سه) به گروه ها به صورت تصادفی اختصاص یافت و پیشرفت تحصیلی حاصل از اجرای روشهای مختلف تدریس توسط یک آزمون معلم ساخته واحد مورد سنجش قرار گرفت و داده های حاصل از این آزمونها برای بررسی فرضیه ها توسط آزمونهای آنالیز واریانس یک سویه، توکی و آزمون تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر در سطح معنی دار پنج درصد و سطح اطمینان نود و پنج درصد به دست آمد.
ــ با تجزیه و تحلیل میانگین های نمرات گروه یک و گروه دو، مشاهده شد که بین آنها اختلاف معنی دار وجود دارد. به عبارت دیگر تدریس معلم نتایج متفاوتی را نسبت به نمایش فیلم ایجاد کرده است.
ــ با مقایسه بین میانگین های نمرات آزمون گروه یک و گروه سه، اختلاف معنی داری بین آنها وجود نداشت و برای اینکه نشان دهیم بین تدریس معلم به تنهایی و تدریس معلم همراه با نمایش فیلم اختلافی وجود دارد، در این جامعه آماری شواهد و قرائن کافی وجود نداشت.
ــ با تحلیل و مقایسه بین میانگین نمرات آزمون گروه سه و گروه دو مشخص شد که بین آنها اختلاف معنی دار وجود دارد و این گروهها متفاوت هستند. به عبارتی، تدریس معلم همراه با فیلم نتایج متفاوتی را نسبت به آموزش توسط نمایش فیلم ایجاد کرده است.
ــ همچنین با مقایسه میانگین نمرات سه گروه مشخص شد گروه دو به شدت با گروه یک و گروه سه متفاوت است و گروه یک و گروه سه در حقیقت یک گروه هستند.
بنابراین با توجه به نتایج فوق می توان بیان داشت که در این جامعه آماری و با توجه به تجزیه و تحلیل داده های آزمون، نمایش فیلم مفاهیم علوم ابتدایی سال پنجم تأثیری در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مقابل تدریس معلم و تعامل دانش آموزان با یکدیگر نداشته، به همین دلیل این پژوهش نشان میدهد در جریان یاددهی و یادگیری باید به نقش معلم، فعالیت گروهی و تعامل دانش آموزان با یکدیگر توجه بیشتری شود و از فیلمهای آموزشی در شرایطی که دسترسی به معلم متخصص و کارگروهی و کارگاهی امکان پذیر نباشد استفاده شود.

چکیده ادبیات پژوهش و پیشینه مطالعاتی
در این پژوهش تعاریف تکنولوژی آموزشی از دیدگاههای متفاوتی بررسی شده و سپس مدل التون در ارتباط با تکنولوژی آموزشی و سیر پیشرفت آن از نگاه ابزاری به یادگیری و تکنولوژی آموزشی تا نگاه انسانگرایانه بررسی شده است.درمرحله اول تکنولوژی آموزشی و رسانه های آموزشی با دیدی توده نگر و به صورت آموزش جمعی دیده شده که در این مرحله آموزش با هجوم وسایل آموزشی همچون فیلم و تلویزیون در امر تعلیم و تربیت روبرو بوده است. مرحله دوم که مرحله یادگیری انفرادی است تحت تأثیر نگره های رفتارگرایی و دیدگاه اسکینر در آموزش انفرادی و دستگاههای آموزش برنامه ای قرار دارد. در مرحله سوم وارد مرحله یادگیری گروهی می شویم که نقش ابزار آموزشی و فیلم آموزشی کمرنگ شده و به نقش فعالیت های گروهی و تعامل افراد با یکدیگر و یادگیری شهودی تأکید شده است.
در قسمتی دیگر از پژوهش با دیدگاه سیستمی آشنا می شویم که تکنولوژی آموزشی را به عنوان فرآیندی سیستمی نگاه کرده و کل فرآیند طراحی آموزشی را مطرح می کند که عناصر آن (همچون فیلمهای آموزشی) در تعامل با عناصر دیگر سیستم هستند این رویکرد توسط نظریه خبرپردازی در روانشناسی حمایت می شود. این دیدگاه هم در پی نظریه کائوس (آشفتگی) دچار چالش جدی شده و نظم آهنین سیستمها مورد سؤال قرار می گیرد.
همچنین در این پژوهش سیر تحول تکنولوژی آموزشی در ایران و جهان از دیدگاه مدرنیته و پست مدرنیته مورد بررسی قرار می گیرد. دیدگاه مدرنیته که تحت تأثیر آموزه های پوزیتیویسم و عصر روشنگری قرار دارد، پیشرفت دانش را در گسترش مشاهده علمی می داند و حقیقت را براساس انطباق دانش با قوانین طبیعی تفسیر می کند. نظریات منشعب از این رویکرد معتقد هستند دانش خارج از ذهن یادگیرنده میباشد و وظیفه تعلیم و تربیت انتقال اطلاعات به یادگیرنده است در نتیجه رسانه ها و فیلمها می توانند جهت انتقال اطلاعات به یادگیرندگان استفاده شوند ولی پست مدرنها در مقابل این دیدگاه قرار می گیرند و معتقدند ادراک یک فرآیند است و بر محور معنی می چرخد و فرد موقعی چیزی را درک می کند که با هدفهای او هماهنگ باشد در نتیجه این دیدگاه بر فعالیت یادگیرنده در ساخت دانش تأکید دارد و معتقد به برداشت مخاطب از رسانه و به تبع آن فیلم آموزشی و ساخت مفهوم در ذهن مخاطب میباشد و بیشتر به فعالیت گروهی که منجر به ساخت دانش می شود تأکید دارد.

بهمن ۱۳۸۳

==========================================


The effects of the instructive movie of "The Conception of Elementary Sciences", 5thgrade on educational progress of the students

The present research was focused on the movie named "The Conception of Elementary Sciences" on the boy-graders educating in the fifth grade, placed in the fifth area in Tehran. The research also was planned to reveal the interaction between seeing the movie and educational progress.
According to this, and after facing the different point of views based on the different procedures of "Modernity" and postmodern doctrines, which could express the effects of "the educational Media" on the matter of learning, the researcher chose an Iran pupil-society and tried to analyze the case with a procedural style. Because of this, the mentioned movie (The Conceptions of Elementary Sciences) selected as a sample in the field of teaching and training to reveal the effects of the movie on the learning affairs. Thus, among 4058 boy-graders who were educating in the 5th grade, located in the 5th area in Tehran (during the educational year, 83-84), as a statistical society, three schools were chosen, and among them there were three classes included three groups of 30 numbers ( 90 numbers ) which were analyzed under the cluster sampling. With choosing one of the parts of the Elementary lessons named "Unsteady Earth" belonged to the fifth grade, three styles of teaching were used by the instructors. The first group (by a teacher), the second group (by a movie), and the third (by a teacher and a movie).
The groups were divided at random and the educational progress of these different styles did analyzed by a teacher's test made by unit. The inputs of these tests were dissected by some one way-analytical variance tests, such like, TWOK tests, and tests. The conclusions have found in the security level of 5 percent and 95 percent as following :
-With analyzing the number's average of the first group and second, it found a difference in the field of perception and grasping the meanings by the students. The style of teacher's instructing has reached the different conclusions.
-Comparing the number's average of the three groups, there was not a basic difference among them. To show a distinction between merely teaching by just a teacher and instructing by a teacher accompanied by a movie, no enough facts and evidences could find.
-Analyzing and comparing between the number's average of the second group's tests and the third, lead us to find a basic distinction to perceive the conceptions by the students. According to this, teaching the items by a teacher who analyzes the conceptions accompanied by a movie reach the different conclusions, but seeing the same movie without teacher's presence has no the mentioned effects.
-Comparing the group's number's average, we found a familiarity between the first group and the third but there were extremely differences among the second group with the others.

Thus, considering the conclusions mentioned above, the movie's show (The conceptions of Elementary sciences) had no effect on learning process and educational progress of the students, but the interaction among teachers and students had the better conclusions.
This research indicates to the major role of teacher, collective activities, and student's interaction in the progress of teaching and learning. Additionally, it's clear that when there no opportunity to make a workshop, the collective activities, clear that when there no opportunity to make a workshop, the collective activities, or employing an expert teacher, it should be use the instructive movies alone.

Studies background and literature research's summary :
The various definitions of Instructive Technology has analyzed from the different views, in this study. Also, the connection among Ealton's Model, Instructive Technology, learning phenomenon, Instrumentalism and humanistic view has dissected. In the first phase, Instructive Technology and Instructive Media have seen as the collective instructions under the mass view.
Teaching as a phenomenon in this phase has been faced with rushes of the instructive tools such like TV, video, film etc. The second phase is the personal learning phase. It is impressed by the Behaviorism doctrines and the skinner's view on "Individual Instruction" and "Instructive programming System". In third phase, we entered the discussion about "collective learning". The role of instructive tools and movies are discolored, and the collective activities, intuitive learning, and interactive connections among the individuals are emphasized, in this phase.
We face with the systematic view in the part of study that considers Instructive Technology as a systematic process combining the whole system interacting together. This procedure protects by the Broadcasting Theory in Psychology, but actually the ironic well-organized of systems are questioned and challenged by the Chaos Theory.
We also dissect Instructive Technology's developing in Iran and the world under the modern and post modern's views. Modernity's view is impressed by the Positivism and Renaissance doctrines.
It knows the scientific promotions in order to scientific observations and interprets "Truth" with comparing "Knowledge" with the natural laws. The branched out theories based on this doctrine believe that "Knowledge" is existed out of the learner's mind and the main duty of teaching and training is to convey the information to the learner's mind.
Thus, movie and the media are pretty able to transfer the information to the learners, but the postmodernists do not accept this view. They reason that "sensation" is a process belonging the meaning, and an individual perceives a thing that is very acceptable with his ideas and his interests. On the other hand, this view emphasizes the learner's activities to make the knowledge, and it believes in the audience's interpretation of the movie and the media. It insist on making conceptions in the learner's mind and mostly indicates to the collective activities to produce the knowledge.
February 2004

تاریخ انتشار در سایت: ۱۷ فروردین ۱۳۸۷
به نقل از: ehsansabbaghi.blogfa.com
صفحه اینترنتی مرتبط
نقش ها
نویسنده : احسان صباغی
عناوین
رسته: 3