دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2730
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1331 بازدید
جاودانگی شریعت
اسلام آیین کامل خاتم و جاودانه الهی می‌باشد. در این مقاله نخست این نکته پرداخته می‌شود که نسبت و حمل وصف جاودانگی به اصل و گوهر دین (اعتقادات) به صورت مطلق است یعنی همه آموزه‌های اعتقادی اسلام ثابت و تغییرناپذیر است. اما شریعت و احکام فقهی اسلام اعم از فردی و اجتماعی در اصول ثابت آن جاویدان و غیر قابل تغییر است.
نویسنده برای اثبات جاودانگی شریعت به چهار دلیل ذیل استناد می‌نماید:
1 - ‌حقیقیه بودن گزاره‌های دینی؛
2 - اطلاق مقامی؛
3 - آیات؛
4 - روایات.
ادامه نوشتار به تحلیل و تقریر ده ملاک جاودانگی دین و شریعت اختصاص یافته است که می‌توان به هماهنگی با فطرت و عقل، سهولت، دفاع از اصول اخلاقی، عدم مداخله در جزئیات و پویایی شریعت اشاره کرد.
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:
- خاتمیت و جاودانگی
- جاودانگی دین
- جاودانگی شریعت (کل یا بعض احکام)
- ادله جاودانگی شریعت
- ملاک‌های جاودانگی دین

تاریخ انتشار در سایت: ۳۱ خرداد ۱۳۸۷
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1