شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
موسیقی و سعدی

فایل حاضر، سخنرانی سالار عقیلی با عنوان «موسیقی و سعدی» است که در همایش سعدی در قصیده در شهر کتاب مرکزی در تاریخ 1/2/90 ایراد شد.


http://www.bashgah.net/fa/content/print_version/88035 (Sat Feb 24 16:07:42 2018)