جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۳
بر خط: 1147
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

3598 بازدید

نظریه کنش یکی ا ز نظریه های خُرد است که بر چگونگی شکل گرفتن ایده های اجتماعی در ذهن کنش گران تأکید می کند. به عبارت دیگر، این نظریه یکی از نظریه های رفتارگرایی اجتماعی است که بر مفهوم عمل اجتماعی، به مثابه عامل برانگیزنده رفتار افراد، تأکید و تلاش می کند تا توضیحی سیستماتیک برای رفتار انسان به دست دهد. این نظریه توسط ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی (1920-1864) پایه گذاری شده و متفکران دیگری مانند کارل مانهایم (Karl Mannheim)، رابرت ام. مک آیور (Robert M. MacIver)، وتالکوت پارسونز نیز در رشد این نظریه سهیم اند. رهیافت ماکس وبر بر این نکته تأکید دارد که عمل آدمیان همراه با درکی که آنها از مفاهیم اجتماعی دارند شکل دهنده جامعه است. ماکس وبر قدرت تکنولوژی را به خوبی درک کرده بود و با بسیاری از عقاید مارکس درباره تضادهای اجتماعی موافق بود. اما بر خلاف تجزیه و تحلیل ماتریالیستی مارکس، وبر معتقد بود که تفاوت اصلی جوامع باید بر حسب نگرش اعضای جامعه به جهان سنجیده شود. در نزد وی، ایده ها، به ویژه باورها و ارزش ها، قدرت آن را دارند که عینیت ها را دگرگون کنند. از این رو، جامعه مدرن مولد تکنولوژی و سرمایه داری نیست، بلکه مولد شیوه جدید نگرش به جهان است.

منبع:
عضدانلو، حمید.آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه شناسی، نشر نی، چاپ سوم: 1388، ص639-638.