چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
بر خط: 1517
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

7515 بازدید

نام : محمد حسین پناهی
سال تولد: 1325
محل تولد: شهرستان شبستر (دریان)
مرتبه علمی: استاد

تحصیلات عالی
دکترای جامعه شناسی از دانشگاه ویسکانسین- مدیسون، آمریکا، با درجه عالی (1365)
فوق لیسانس علوم سیاسی، از دانشگاه ویسکانسین- مدیسون، آمریکا، با درجه عالی (1361)
فوق لیسانس جامعه شناسی، از دانشگاه ویسکانسین- مدیسون، آمریکا، با درجه عالی (1359)
لیسانس جامعه شناسی، دانشگاه تهران، با رتبه اول (1355)
Honorary Visiting Scholar در دانشگاه مدیسون- ویسکانسین آمریکا، دپارتمان جامعه شناسی، 1384-1385.

مراتب علمی:
استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، 1381- تا کنون
دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، 1375- 1381.
استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، 1369- 1375.
استادیار جامعه شناسی و علوم سیاسی مراکز دانشگاه ویسکانسین، آمریکا، 1365-1369.

مسئولیتهای فعلی
عضو هیئت علمی و استاد گروه پژوهشگری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی 1369- .
عضو هیئت علمیِ پیوسته گروه کارشناسی ارشد مطالعات زنان، 1380- .
مسئول کمیته جامعه شناسی شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: 1386- .
مسئول کمیته جامعه شناسی و ارتباطات هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، 1387- .
عضو شورای کرسی های نظریه پردازی دانشگاه علامه طباطبایی، 1387- .
عضو شورای پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی
عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
عضو گروه علوم اجتماعی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی
نماینده اعضای هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی، پاییز 1387 تا کنون.
عضو شورای تحریریه 10 مجله علمی – پژوهشی کشور.
عضو کمسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: 1388- .

مسئولیتهای قبلی
معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی 1382-1383.
رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی 1371- 1377.
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی 1370-1371.
مسئول راه اندازی گروه کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی (امور فرهنگی) در دانشگاه علامه طباطبایی
مسئول راه اندازی گروه کارشناسی ارشد مطالعات زنان، در دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول فصلنامه علمی – پژوهشی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی از 1371 تا 1388.
مدیر گروه کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی (امور فرهنگی )، 1372- 1382.
مدیر گروه کارشناسی ارشد مطالعات زنان، 1380 تا 1385.
عضو شورای مدیران، و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی
عضو هیات ممیزه دانشگاه علامه طباطبایی، 1379- 1388.
عضو کمیته ترفیع گروه پژوهشگری اجتماعی و دانشگاه علامه طباطبایی
عضو گروه پژوهشگری اجتماعی دفتر حوزه و دانشگاه 1375- 1381.
عضو هیأت علمی مراکز دانشگاه ویسکانسین – آمریکا، 1365-1369.
مسئول کمیته علوم اجتماعی جشنواره فارابی 1387، 1389.

فعالیتهای آموزشی
تدریس در دوره دکترای جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی: دروس نظریه های جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی
سیاسی تطبیقی، جامعه شناسی انقلاب (ایران)، جامعه شناسی فرهنگی، جامعه شناسی
معرفت، و متون پیشرفته جامعه شناسی (انگلیسی).
تدریس در دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی: جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی انقلابات، تحولات خانواده و
نظریه های آن، تغییرات فرهنگی، تاریخ تحولات خانواده، شرایط فرهنگی رفاه اجتماعی، و مفاهیم انقلاب.
تدریس در دوره های کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی: مبانی جامعه شناسی، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی انقلاب،
تغییرات اجتماعی، و Introduction to Sociology.
تدریس در دوره های کارشناسی ارشد و دکترای سایر دانشگاههای تهران: دروس نظریه های جامعه شناسی سیاسی کلاسیک (دکترای
دانشگاه شهید بهشتی)، نظریه های جامعه شناسی انقلاب، و جامعه شناسی سیاسی تطبیقی، و جامعه شناسی سیاسی (دکترا و
ارشد دانشگاه تربیت مدرس)، محیط فرهنگی (دکترای دانشگاه دفاع ملی).
تدریس در دوره های لیسانس و کارشناسی ارشد دانشگاههای ویسکانسین آمریکا (1982- 1990): دروس مقدمات جامعه شناسی،
مسائل اجتماعی، جامعه شناسی خانواده، روشن تحقیق در علوم اجتماعی، آمار در علوم اجتماعی، مقدمات علوم سیاسی، روابط بین الملل، سیاستهای تطبیقی، و حکومت آمریکا.

فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی

(1) کتب منتشر شده:
ترجمه کتاب جامعه شناسی، علمی انتقادی، تالیف ارل ببی، چاپ اول، انتشارات باز، 1379.
ترجمه کتاب جامعه شناسی، علمی انتقادی، تالیف ارل ببی، ویراست دوم، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1386.
تألیف کتاب Islamic Revolution and Its Slogans (انقلاب اسلامی ایران و شعارهای آن)، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، انتشارات الهدی،1380
تألیف کتاب جامعه شناسی شعارهای انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1383.
تالیف کتاب جامعه شناسی مشارکت سیاسی زنان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1386 .
تالیف کتاب نظریه های انقلاب: وقوع، فرایند و پیامدها، انتشارات سمت، 1389.
تدوین مجموعه مقالات مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1383.
تدوین مجموعه مقالات تهاجم فرهنگی: ماهیت و ابعاد آن، منتشر شده در نامه پژوهش شماره 2و3، 1375، و نمایه پژوهش شماره 27- 28، 1382.
تالیف کتاب انقلاب اسلامی ایران و نظریه های انقلاب (در دست تالیف).

(2) مقالات چاپ شده در نشریات تخصصی
«ضرورت ارزیابی علمی برنامه های توسعه و وضعیت آن در ایران» فصلنامه علوم اجتماعی، شماره های 3و4، 1371.
«تحلیل جامعه شناختی تعدادی از شعارهای انقلاب اسلامی ایران»، در نامه انجمن جامعه شناسی ایران، شماره 1، 1374.
«نقش علوم اجتماعی در خودآگاهی اجتماعی و تاریخی» در فصلنامه علوم اجتماعی، شماره های 7و8، 1374.
«نظام فرهنگی، کارکردها و دگرگونی آن» در فصلنامه پژوهش، شماره 2و 3، 1375.
«دگرگونی فرهنگی و زمینه های نفوذ عناصر فرهنگی بیگانه»، فصلنامه فرهنگ، شماره های 22و23، 1376.
«اثر دگرگونی اجتماعی در روابط والدین با جوانان» در فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی خلخال، 1378.
«بررسی زمینه ها و اهداف انقلاب اسلامی ایران بر اساس شعارهای انقلاب»، در فصلنامه علوم اجتماعی،
شماره های 11و12، 1379.
«بررسی تبلیغات انتخاباتی مجلس ششم در حوزه تهران»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره های 167- 168، 1380.
«مقایسه شعارهای انتخاباتی کاندیدهای مجلس ششم تهران با شعارهای انقلاب»، فصلنامه علوم اجتماعی،
شماره های 13و14، 1380.
«فاصله نسلی و اختلافات خانوادگی و چگونگی برخورد با آن» در مجله علوم انسانی، دانشگاه الزهرا، شماره های 37و38، 1380.
«تحقیقات ارزیابی برنامه ها» در سالنامه پژوهش و ارزشیابی در علوم اجتماعی و رفتاری، جلد اول، دانشگاه علامه طباطبایی، 1381.
«دیدگاه مردم درمورد انقلاب اسلامی» پژوهش های فرهنگ عمومی، اداره کل شورای فرهنگ عمومی، 1382.
«نظام فرهنگی و تهاجم فرهنگی» در نمایه پژوهش شماره 27-28، پاییز و زمستان 1382.
«آسیب شناسی فرهنگی» در نمایه پژوهش شماره 27-28، پاییز و زمستان 1382.
«اثر ویژگیهای فردی بر مشارکت اجتماعی» در فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 26، 1383.
«شکاف نسلی موجود در ایران و اثر تحصیلات بر آن»، در فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 27، پاییز 1383.
«تاثیر وسایل ارتباط جمعی بر مشارکت سیاسی شهروندان»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 27و 28، 1384. «ارزشهای جهاد و شهادت در شعارهای انقلاب اسلامی»، در نامه علوم اجتماعی، شماره 29، زمستان 1385.
«اثر انقلاب اسلامی در نظریه های فرایند جنبش انقلابی» فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 36، زمستان 1385.
«اثر انقلاب اسلامی در نظریه های وقوع انقلابات»، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 21، پاییز و زمستان 1385.
«بررسی تطبیقی سطح تحصیلات و سازمان یافتگی جنبش های زنان در ایران، ترکیه و آمریکا». نامه علوم انسانی، شماره 17، ویژه علوم اجتماعی، 1386.
«اثر میزان دینداری بر اعتماد سیاسی»، محمد حسین پناهی و فریبا شایگان. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 37 ، بهار 1386.
«رابطه تصور باز بودن ساختاری با گرایش به گروه های مرجع غیربومی: مقایسه ای بین محیط های واقعی و مجازی». مشترک باآقای دکتراردشیرانتظاری. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 38 و39، پاییزوزمستان 1386.
«گزارش علمی دوازدهمین کنفرانس عمومی اتحادیه بین المللی دانشگاهها در سائوپولوی برزیل» در مجله پژوهشگران، شماره 14 و 15، بهار 1387.
«انقلاب اسلامی و انقلاب در نظریه ها؟». فصلنامه علوم اجتماعی، ویژه نامه انقلاب اسلامی، شماره 42و43، پاییز و زمستان 1387.
«فرهنگ سیاسی و عوامل اجتماعی آن». (مشترک با آقای دکتر حسین کردی). فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 50، زمستان 1389.

"A Study of Campaign Ads in the 6th Majlis Elections in Tehran" (trans.) in
Discourse, Vol. 3:3, 2002.
"Roots of Islamic Movements in the Muslim World," in Discourse, Vol. 5:4,
2004.
"Comparison Between the Value Systems of Boys and Girls in Iran" in
Journal of Medical Sciences Research, Vol. 1. 2007. (Co-author with E.
Azadmarzabadi, and S.H. Salimi).
“The Slogans of the Islamic Revolution of Iran: The Moving Ideas of the
Revolution.” In Discourse, Vol. 8, No. 2. Winter 2009.

(3) مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات:
«تحول مفهوم امپریالیسم» در مجموعه مقالات اولین سمینار تحول مفاهیم، دفتر مطالعات سیاسی و بین
المللی، 1370.
«تحقیقات ارزیابی برنامه های اجتماعی، اقتصادی، و نقش آن در تنظیم برنامه های توسعه»، مجموعه
مقالات کنفرانس کاربرد تحقیقات اجتماعی و اقتصادی در برنامه های توسعه، دانشگاه علامه طباطبایی،
1375.
«بررسی چگونگی مشارکت سیاسی مردم در نظام اسلامی با تجزیه و تحلیل شعارهای انقلاب»، در مجموعه
مقالات سمینار جمهوریت و انقلاب اسلامی، 1377.
«راه کارهای افزایش مشارکت مردمی در عرصه فرهنگ»، در مجموعه مقالات دولت و مشارکت مردمی،
تدوین محسن فردرو، جلد اول، نشر آن، 1381.
«رهبری امام خمینی در شعارهای انقلاب اسلامی ایران» در ایدئولوژی، رهبری، و فرایند انقلاب اسلامی.
مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی، جلد اول، 1382.
«شهادت و ایثار در شعارهای انقلاب اسلامی» در مجموعه مقالات ایثار و شهادت، دبیرخانه شورای فرهنگ
ایثار و شهادت، 1384.
«علم بهنجار و بومی کردن علوم اجتماعی» (در حال چاپ)
(4) مقالات ارائه شده در کنفرانسهای داخلی و خارجی
"Dependency Theory and Islamic Movement," in Midwest Radical Scholars
Conference, May 1988.
"Islamic Movements in Muslim Countries," in Midwest Sociological
Society, Chicago, October 1989.
"Islamic Revivalism and Islamization of Economy: the Cases of Iran and
Pakistan," in Wisconsin Academy Conference, 1989.
"The Slogans of the Islamic Revolution of Iran: The Moving Ideas of the
Revolution," in Annual Convention of the American Sociological
Association, Chicago 2002.
"Cultural Impact of the Islamic Revolution on Theorizing Revolutions," in
Department of Sociology, Univ of Wisconsin- Madison, May 2006.
"Islam and Non-Violence," in Quaker and Muslim Nonviolence Conference,
Edgewood College, Madison, Wisconsin, USA, June 2006.
“Cultural Impact of the Islamic Revolution”, in The Iranian Cultural House,
Kerachi, Pakistan, Feb. 2009.
“The Role of Iran in Development of Islamic Civilization,” presented in
International Seminar “The Development of Islam in Indonsia,” held in
Imam Bonjol Padang Indonesia, December, 2009.
“Modernization and Islam: With a Glance at the Iranian Experience”,
presented in Imam Bonjol Padang Indonesia, December, 2009.

«نگرشی به روند کلی فرهنگ کشور در سه دهه اخیر» در سمینار تحلیل وضعیت فرهنگی کشور، مرکز پژوهشهای بنیادی وزارت ارشاد، 1373.
«پژوهش در علوم اجتماعی و سیاست» در همایش پژوهش، فرهنگ و جامعه، به مناسب هفته پژوهش،
دانشگاه فردوسی مشهد، آذرماه 1378.
«اقتصاد اسلامی و امام خمینی»، در همایش توسعه از دیدگاه حضرت امام خمینی، دانشگاه شیراز، 1378.
«مردم و انقلاب اسلامی ایران» در نشست علمی- کارشناسی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، 1380.
«جایگاه پژوهشهای فرهنگی و هنری در کشور»، در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، هفته پژوهش در
وزارت ارشاد، آذرماه 1381.
«شعارهای انقلاب و تحول آنها» در ستاد برگزاری دهه فجر، اسفند 1381.
«نظریه کرین برینتون و چشم انداز سیاسی ایران» در همایش بین المللی انقلاب اسلامی و چشم انداز آینده،
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، 1382.
«اهداف انقلاب اسلامی و چالشهای آن در دهه سوم انقلاب»، ارائه شده در انجمن جامعه شناسی ایران،
زمستان 1383.
«جامعه شناسی علم جدید و بومی کردن علوم اجتماعی»، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، همایش هفته پژوهش، آذر ماه 1385.
«دیدگاههای نو در جامعه شناسی علم و دلالتهای آن بر بومی سازی علوم انسانی»، ارائه شده در همایش جامعه شناسی و علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دیماه 1385.
«بومی کردن جامعه شناسی در ایران» ارائه شده در همایش بومی کردن جامعه شناسی در پژوهشگاه امام
خمینی، قم، 1387 .
«علم بهنجار و بومی کردن علوم اجتماعی» ارائه شده در همایش بومی سازی علوم انسانی در ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، اسفند ماه 1387.

(5) طرحهای پژوهشی
«جمع آوری و تجزیه و تحلیل شعارهای انقلاب اسلامی ایران»، اتمام در سال 1377.
«مقایسه شعارهای انتخاباتی کاندیدهای مجلس ششم با شعارهای انقلاب اسلامی»، سال اتمام 1379.
«عوامل موثر بر مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران: مورد تهران»، سال اتمام 1382.
«اثر انقلاب اسلامی ایران در نظریه پردازیهای انقلاب»، اجرا در دانشگاه مدیسون- ویسکانسین آمریکا، در سال تحصیلی 1384-85، ضمن فرصت مطالعاتی.
«تحلیل مضمونی شعارهای انقلاب اسلامی ایران» (درحال اجرا).
«سی واقعه مهم انقلاب اسلامی در شهر تهران: شهریور 1356 تا مهر 1360». اتمام در خرداد 1390.
«عوامل مرتبط با میزان گرایش اعضای هیات علمی به کرسی های نظریه پردازی» (در حال اجرا).

(6) سایر موارد پژوهشی
راهنمایی رساله های دکتری:
1- «پایگاه اقتصادی-اجتماعی نمایندگان مجلس و اثر آن در جهت گیری سیاسی آنان»، آقای قربانعلی ابراهیمی، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع در آذرماه 1382.
2- «عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی»، خانم لیلا یزدان پناه، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع در بهمن ماه 1382.
3- «مقایسه نظامهای فرهنگی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران»، خانم شهلا باقری میاب، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع در شهریور ماه 1383.
4- «بررسی رابطه دینداری و اعتماد سیاسی»، خانم فریبا شایگان، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع در آذر ماه 1386.
5- «عوامل گرایش به گروه های مرجع غیر بومی»، آقای اردشیر انتظاری، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع در آذر ماه 1386.
6- «اثر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی» آقای غلامرضا خوشفر، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع در بهمن ماه 1387.
7- «ایدئولوژی، سازمان و قدرت در ورزش بانوان»، خانم شهناز صداقت زادگان، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع در اسفند ماه 1387.
8- «فرهنگ سیاسی و عوامل اجتماعی آن»، آقای حسین کردی، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع بهمن 1388.
9- «تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز و عوامل مربوط به آن»، خانم سعیده امینی، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع مهر ماه 1390.
10- «شهروندی سیاسی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن»، آقای احمد غیاثوند، دانشگاه علامه، دفاع در مهر ماه 90.

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد:
1- «مدل نوسازی ایران در عصر رضا خان»، آقای بهروز علیشیری، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1373.
2- «نقش نوسازی اقتصادی در زمینه سازی انقلاب اسلامی»، خانم ثریا معمار، دانشگاه تربیت مدرس، دفاع 1373.
3- «نقش نوسازی آموزشی در تکوین وضعیت انقلابی ایران» آقای محمود علمی، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1374.
4- «بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیتهای مدارس راهنمایی شهر تهران»، خانم حبیبه کرکه آبادی، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1374.
5- «بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت فرهنگی دانش آموزان»، خانم فرنگیس آلمال، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1375.
6- «ارزیابی اهداف کمی و کیفی بخش تحقیقات برنامه اول»، آقای مصطفی خلیلی، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1376.
7- «تاثیر اشتغال زنان بر اجتماعی شدن فرزندان»، خانم مینوسادات نوفل، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1376.
8- «چگونگی شکل گیری زمینه های فکری انقلاب مشروطه ایران»، آقای محمد اسماعیل اسفندیار، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1376.
9-«بررسی تطبیقی تغییر ارزشهای اجتماعی مردم ایران در مطبوعات» آقای عبدالرضا حاجیلری، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1377.
10- «بررسی وجدان کاری و عوامل درون سازمانی موثر بر آن»، علیرضا ابراهیم پور، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1377.
11- «بررسی عوامل موثر بر حضور و مشارکت مردم در مساجد»، خانم فریبا شایگان، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1377.
12- «تحلیل جامعه شناختی تحولات انقلاب اسلامی از بهمن ماه 1357 تا خرداد 1360»، آقای نعمت الله کرم اللهی، دانشگاه تربیت مدرس، دفاع 1377.
13- «رفتارشناسی رای دهندگان در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری»، آقای علی ربیعی، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1378.
14- «بررسی اندیشه های اجتماعی جلال آل احمد و عوامل موثر بر آن»، آقای حسین میرزایی، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1378.
15- «بررسی چگونگی الگوپذیری دانش آموزان دختر تهران» خانم سلطنت روایی، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1378.
16- «نابرابری و ستم جنسی در خانواده از دیدگاه اسلام و فمینیسم»، آقای حسین بستان، دفتر مطالعات حوزه و دانشگاه، دفاع 1379.
17- «عوامل موثر بر نگرش سیاسی دانشجویان»، خانم فرح پایمزد، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1379.
18- «جامعه شناسی سیاسی دکتر علی شریعتی: مطالعه مقایسه ای با مارکس، وبر و هابرماس»، آقای سید نورالدین علوی، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1380.
19- «بررسی جامعه شناختی شکل گیری واقعه 18 تیر 1378 (حادثه کوی دانشگاه تهران)»، آقای رضا دژاکام، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1380.
20- «بحران هویت فرهنگی جوانان و نقش مدرسه در آن»، خانم زلیخا سلطان محمدی، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1380.
21- «دینداری نوجوانان و عوامل موثر برآن»، آقای علی یغمایی، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1380.
22- «بررسی رابطه روحانیون با حکومت قاجار و چگونگی تحول آن»، خانم میرصانع، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1380.
23- «اولویتهای ارزشی قشرهای اجتماعی: مورد دانش آموزان دبیرستانهای میاندوآب»، آقای ایرج بادبره، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1380.
24- «بررسی چگونگی تساهل سیاسی در تشکل های دانشجویی»، آقای علیرضا افشانی، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1381.
25- «سیر تکوین و تحول جنبش کاریزما در ایران (از دهه 1340 تا اواخر 1360)»، آقای امیر عظیمی دولت آبادی، پژوهشکده امام خمینی، دفاع 1381.
26- «بررسی تطبیقی تحول جنبش زنان و عوامل موثر بر آن در ایران، ترکیه و آمریکا»، خانم شهربانو کریمی، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1382.
27- «بررسی عوامل موثر بر نگرش مردان نسبت به نقش اقتصادی زنان»، آقای محمد رضا احمدیان، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1383.
28- «مطالعه محتوای ارزشی – هنجاری برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران»، خانم محبوبه سادات هدی، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1383.
29- «نقش وسایل ارتباط جمعی بر مشارکت سیاسی»، آقای اسماعیل عالی زاد، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1384.
30- «بررسی اثر فناوری اطلاعاتی جدید بر سرمایه اجتماعی»، آقای حسین پناهی، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع 1386.
31- «هویت دینی زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن»، خانم مریم تقی زاده، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع بهمن 1387.
32- «فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی زنان»، خانم سمیه سادات بنی فاطمه، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع در اسفند 1388.
33- «بررسی تاثیر هویت ملی بر مشارکت سیاسی دانشجویان»، آقای ابوذر رحیمی، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع در اسفند ماه 1388.
34- «نگرش جوانان نسبت به عشق و محبت»، خانم مهشید صفایی، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع در اسفند 1388.
35- «رشدنسبتِ جنسیِ دانشجویان¬دختر وعوامل¬مربوط» خانم مژده سیدموسوی، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع در مهر 1389.
36- «عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر گرایش به تحصیلات عالی و تغییر نسبت جنسی دانشجویان»، خانم الهام صادقی، دانشگاه علامه طباطبایی، دفاع در مهر 1389.
37- «رابطه مشارکت اجتماعی با شادمانی¬ِدانشجویان»،آقای حمیددهقان، دانشگاه علامه، جامعه شناسی، دفاع در تیرماه 1390.
38- «فاصله نسلی مذهبی بین مادران و دختران و عوامل مربوط»، خانم محبوبه پرتو اعلم، دانشگاه علامه، مطالعات زنان، دفاع در مهرماه 1390.
39- «موضوعات و روشهای بکار رفته در پایان نامه های جامعه شناسی»، آقای امیر حسین خان دیزجی، دانشگاه
علامه، جامعه شناسی، دفاع در مهر ماه 1390.
40- مشاور علمی تعداد زیادی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
داوری تعداد زیادی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
داوری تخصصی تعداد زیادی از طرحهای تحقیقاتی
داوری تعداد زیادی از مقالات برای مجلات تخصصی و همایشهای علمی
داوری علمی و ارزیابی تعداد زیادی از کتب جامعه شناسی برای شورای بررسی متون علوم انسانی
داوری تعدادی از کتب تخصصی برای کتاب سال
عضویت در کمیته علمی تعدادی از همایشهای علمی
نظارت علمی بر طرح تحقیق «امنیت اجتماعی: مفاهیم، مولفه ها و نظریه ها»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1387.

برگزاری همایشهای داخلی و خارجی
دبیر و مسئول کمیته علمی همایش «تهاجم فرهنگی: ماهیت و ابعاد آن» در دانشگاه علامه طباطبایی، 1375.
دبیر علمی همایش بین المللی «مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی»، دانشگاه علامه طباطبایی و مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، 1381.
برگزاری همایش «عدم خشونت در اسلام و مسیحیت (کوآکر)» (Quaker and Muslim
Nonviolence: Paths to Cooperation) در مدیسون، آمریکا.

شرکت و ارائه مقاله در همایشهای داخلی و خارجی
شرکت در تعداد زیادی از همایشهای علمی داخلی و چند همایش علمی خارجی، از جمله:
شرکت در سمینار کارآفرینی، سازمان سنجش آموزش کشور، مشهد مقدس، اسفند ماه 1382.
شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس «انقلاب اسلامی: ایرانشناسی، ایران دیروز، امروز و فردا» در دانشگاه توکیو، ژاپن در اسفند ماه 1377 (March 1999).
شرکت و ارائه مقاله در نودوهفتمین همایش سالانه انجمن جامعه شناسی آمریکا در شیکاگو و ارائه مقاله در شهریور 1381 (August 16-19 2002).
شرکت در دوازدهمین کنفرانس عمومی اتحادیه بین المللی دانشگاهها، به نمایندگی دانشگاه علامه طباطبایی، در سائوپولو، برزیل، مرداد ماه 1383 (July 25-29, 2004).
شرکت و ارائه سخنرانی در کراچی به مناسبت سیمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران.
شرکت و ارائه سخنرانی در اندونزی به مناسبت سی و یکمی سالگرد انقلاب اسلامی ایران.

کسب برجستگیهای علمی
احراز رتبه اول در بین فارغ التحصیلان جامعه شناسی دانشگاه تهران، 1355.
دریافت جایزه پژوهش فرهنگی سال، از بابت تحقیق «جمع آوری و تجزیه و تحلیل شعارهای انقلاب اسلامی ایران»، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آذرماه 1378.
پژوهشگر نمونه در دانشگاه علامه طباطبایی، هفته پژوهش، آذر ماه 1380.
انتخاب کتاب An Introduction to the Islamic Revolution and Its Slogans به عنوان کتاب انگلیسی برگزیده در باره انقلاب اسلامی، وزارت ارشاد، 1381.
نویسنده برگزیده کتب علمی در موضوع «انقلاب اسلامی و امام خمینی»، در یازدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آذرماه 1382.
انتخاب شدن کتاب «جامعه شناسی شعارهای انقلاب اسلامی» از سوی شورای پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان کتاب شایان تقدیر در دومین دوره جشنواره علامه طباطبایی، 1384.
برگزیده شدن کتاب «جامعه شناسی شعارهای انقلاب اسلامی» در حوزه تالیفات اندیشه های امام خمینی و انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی، 1385.
دریافت لوح زرین پژوهش برای طرح جامعه شناسی مشارکت سیاسی زنان در دومین جشنواره پژوهشهای تجربی ابوریحان، بهار 1390.


موضوعات

مطالب

تعداد: 14

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر
تصاویر