دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 3137
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

درباره ما


سایت باشگاه اندیشه با حمایت و پشتیبانی کانون اندیشه جوان و با اتکا به جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در سال 1381 شروع به کار نمود و به مقتضای تعییرات فضای اندیشه و نیاز به به روزرسانی امکانات خود تا کنون دستخوش تغییرات گسترده ای گردیده است.شروع به کار نسخه آزمایشی: زمستان 1381
شروع به کار رسمی: تابستان 1382
شروع به کار نسخه دوم: زمستان 1383
شروع به کار نسخه سوم(فعلی): بهار 1386آن چه را که از ابتدا در چشم انداز راه اندازی این سایت قرار داشت می توان در موارد زیر برشمرد:


باشگاه انديشه به مثابه بستري براي درست انديشيدن
شايد به يك معنا بتوان گفت انسان با قدرت انديشيدن خويش است كه نام انسان برخود گرفته است و اگر چنين انديشه اي در وجود او نمي بود تفاوتي با ساير موجودات نداشت. از سر انديشيدن و توانايي براي انديشيدن خلاق است كه قدرت انتخاب به بشر عطا شده است. لذا انديشيدن و انتخاب كردن دو لفظي هستند كه در وجود آدمي باهم عجين شده اند.
اينكه انسان بينديشد و خود را در مركز هستي ببيند و دايره زندگي خويش را برخودبنيادي بنا نهد، يك انتخاب است و اينكه بينديشد و سرّ وجود را در پس موجود ببيند و خود را مظهري از وجود بداند و زندگي خويش را برمبناي چنين انديشه اي بنا نهد، يك انتخاب است. اما انديشيدن و انتخاب كردن در هرحال عجين با اوست.
آنچه در اين ميان توجه بدان بسيار مهم است چگونه انديشيدن و درست انديشيدن است و بي شك لازمه ي يك انتخاب و تكاپوي درست در زندگي، درست انديشيدن است.
باشگاه انديشه برآن است تا به بستري براي درست انديشيدن در دنياي مجازي تبديل شود تا به هدف نهايي خود يعني درست انتخاب كردن برسد.

در اين راستا توجه به لوازم درست انديشيدن بسيار ضروري مي نمايد كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود:
- دوري از تعصبات و چهارچوپ هاي خودساخته فكري
- دوري از نسبي انديشي و شك گرايي مطلق
- توجه به ساحت انديشه انساني و رعايت اين ساحت
- توجه به ورزش فكري در راستاي افزايش پويايي و خلاقيت انديشه
 
باشگاه انديشه به مثابه عرصه اي براي باهم انديشيدن
اگرچه تفكر در سكوت و تنهايي خود منشاء فهم هاي بسياري است اما برخورد تفكرها و انديشه ها به مثابه يك عامل سرعت بخش و تقويت كننده درست انديشي بسيار قابل توجه است. چنانچه علي(ع) در فرازي مي فرمايند: آراء را به هم زنيد تا از دل آن ثوابي برخيزد.
در راستاي نيل به چنين راهبردي است كه باشگاه انديشه بر آن است به مثابه محملي براي باهم انديشيدن در كنار توجه به اصل درست انديشيدن تبديل گردد و در اين راستا به رعايت لوازم باهم انديشيدن خود را متعهد مي داند كه از آن جمله مي توان نكات زير را برشمرد:
- احترام و توجه به صاحبان انديشه
- توجه به نقد و بررسي منصفانه و دوري از غرض ورزي
- توجه به اصل صداقت در برخورد با صاحبان انديشه
- ايجاد فضايي به دور از اهانت و هتاكي
- دوري از ايجاد هرج و مرج فكري و توجه به مديريت هم انديشي
 
باشگاه انديشه به مثابه مرجعي براي اهل انديشه
از آن روزي كه انديشه انساني توانست خود را در قالب مكتوب درآورد، سرعت انتقال انديشه و تضارب انديشه در بستر طولي و عرضي زمان شتابي روزافزون گرفت. با گذشت زمان و افزايش مكتوبات، دانش هاي دست يافته ي بشري تبديل به هجمي عظيم شد و اين امر باعث دسته بندي علوم در حوزه ها و طبقات مختلف گشت.
با ظهور دنياي مجازي در كنار عصر اطلاعات، دسته بندي هوشمندانه و دسترسي همگاني، هرزماني و هرمكاني به هجم عظيم اطلاعات ميسر شده است.
باشگاه انديشه به مثابه يكي از اهداف اصلي خود در نظر دارد تا با جمع آوري و توليد انديشه هاي برتر در حوزه هاي گوناگون و استفاده از قابليت هاي گسترده ي دنياي مجازي در دسته بندي مطالب، تبديل به يكي از مراجع اصلي صاحبان انديشه گردد.
براي دستيابي به چنين هدفي برخي از راه كارهايي كه مدنظر قرار گرفته است، عبارتند از:
- استفاده از تازه ترين قابليت هاي ديناميك و مديريت هوشمندانه در دنياي مجازي
- توجه به مديريت و همكاري شبكه اي و تعامل دوجانبه و چندجانبه
- گزينش پيوسته، روزآمد و هدفمند توليدات فكري در عرصه حقيقي و مجازي
- توليد هدفمند انديشه
- استفاده از پتانسيل نمايي مخاطب در توليد و تضارب انديشه
 
باشگاه انديشه به مثابه مركزي براي تفكر خلاق و آينده نگر
در گذر انديشه و صاحبان انديشه مي توان به مسير هاي زير اشاره كرد:
- سير انديشه در زمان و مكان پيشين
- سير انديشه در زمان و مكان حال
- سير انديشه در زمان و مكان پسين
- سير انديشه به معرفت و جدايي از ساحت زمان و مكان
اگرچه توجه به انديشه هاي گذشتگان به مثابه منابع معرفتي پيشين و استفاده از تجارب گذشتگان در جاي خود محترم است و اگرچه توجه به روزمره در فضاي انديشه لازم است اما فضاي جامعه ما به شدت از كمبود آينده انديشي، تفكر خلاق و ذهن استراتژيك رنج مي برد.
باشگاه انديشه با توجه به اين نياز توجه به بروز تفكر خلاق و استراتژيك را به مثابه يكي از اولويت هاي خود مي داند و در اين رابطه راهكارهاي زير را مدنظر دارد:
- شناسايي و استفاده از پتانسيل هاي خلاق موجود
- ايجاد بستر هم انديشي فعال و جدي در راستاي ورز فكري و بالفعل سازي انديشه هاي خلاق بالقوه
- استفاده از منابع داخلي و خارجي در راستاي طرح تازه ترين و نوترين مباحث انديشه اي در حوزه هاي گوناگون
 
باشگاه انديشه به مثابه جبهه اي براي گسترش تفكر ديني
فضاي مجازي به مثابه گسترده ترين رسانه ي موجود در سطح و متنوع ترين ابزار در ارتباط به مثابه مهمترين رسانه در جامعه امروزي مطرح است. حضور در اين فضا و تقويت جبهه ي دين باوري و خدامحوري يكي از ضرورت هاي انديشمندان دين باور و دغدغه مند مي باشد.
برخي از راه كارهايي كه جهت نزديك شدن به اين هدف مدنظر مي باشد عبارتند از:
- افزايش محتواي ديني و انقلابي در گستره ي مجازي
- توجه به موضوع سازي هدفمند ديني در فضاي مجازي انديشه
- پاسخگويي به سئوالات و شبهات فكري طرح شده در فضاي انديشه
- توجه به نيازهاي روزمره ي انديشه اي مخاطبان دين مدار
 
باشگاه انديشه به مثابه يک رسانه
باشگاه انديشه به مثابه يک پايگاه مجازي، در درجه اول در جايگاه يک رسانه چند بعدي قرار مي گيرد. لذا بايد ويژگي ها و قابليت هاي آن مدنظر قرار بگيرد. از جمله اين ويژگي ها و قابليت ها مي توان موارد زير را برشمرد:
- توجه به نياز و نگاه مخاطب
- سرعت عمل در کنار حفظ کيفيت و دقت
- ارتباط مخاطب با پايگاه، پايگاه با مخاطب و مخاطب با مخاطب در بستر پايگاه
- استفاده از متن، تصوير، صدا و سيما به صورت موردي و ترکيبي در راستاي متنوع سازي محتوا
 
باشگاه انديشه به مثابه يک پروسه
در تعريف باشگاه انديشه همواره چند پرسش مطرح مي شود:
آيا باشگاه انديشه يک روزنامه يا يک مجله اينترنتي است؟
آيا باشگاه انديشه يک بانک مقالات است؟
آيا باشگاه انديشه يک تريبون است؟
آيا باشگاه انديشه يک کلوپ فکري يا يک تانک انديشه است؟
آيا باشگاه انديشه يک نيازمندي انديشه است؟
شايد بتوان گفت زماني اين سئوالات پيش مي آيد که نگاه به باشگاه انديشه، يک پايگاه مجازي به مثابه يک قالب و ظرف باشد. قالب و ظرفي که ممکن است مظروف آن هرکدام از موارد فوق باشد.
اما بايد گفت نگاه اوليه به باشگاه انديشه، يک پايگاه مجازي به مثابه يک پروسه است. پروسه اي که شامل:
1- درون داد
2- پردازشگر
3- برون داد
مي باشد.
درون داد اين پروسه انديشه، دانش و معرفتي است که بري از هرگونه بي اخلاقي و هتاکي به افراد و انديشه ها ي ديگر باشد.
پردازشگر اين پروسه همچون چرخ گرداني است که انديشه هاي گوناگون را به هم مي زند و در معرض ديد و نقد قرار مي دهد و در کنار اين پردازش هموراه معرفت حقيقي را به مثابه چراغي راهنما در نقطه نظر ديد مي گنجاند.
برون داد باشگاه انديشه مبتني بر فرمايش علي(ع)( آراء را به هم زنيد تا از دل آن ثوابي برخيزد)، از آنجايي که صورت يک ترکيب شرطي را شکل مي دهد، امري ثواب و مبتني بر حقيقت خواهد بود.
پروسه باشگاه انديشه از اين نگاه دربرگيرنده ي همه ي موارد قبل نيز خواهد بود. يعني باشگاه انديشه هم يک روزنامه است، هم يک بانک انديشه، هم يک تريبون، هم يک تانک انديشه و هم يک نيازمندي انديشه که در يک پروسه، مديريت و جهت دهي مي شود.
 
باشگاه انديشه به مثابه يک نقطه کانوني انديشه در شبکه مجازي
باشگاه انديشه به مثابه يک نقطه از شبکه مجازي تبديل شدن به يک نقطه کانوني را به مثابه جايگاه اصلي خود دنبال مي کند. لذا در اين راستا موارد زير را مورد توجه قرار مي دهد:
- روزآمدسازي ديناميکي و نرم افزاري
- اتصالات شبکه اي و لينک هاي پرمحتوا و پربازديد
- کميت و تنوع اقناع کننده و قابل توجه